Σχετικά με εμάς (2017)

Από το 2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους συναντηθήκαμε και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε  τον Συντονισμό Φορέων Κ.ΑΛ.Ο με βάση το παρακάτω πλαίσιο σκοπών και αρχών.

Α. Ποιοί είμαστε  – Οι αρχές μας

Tα εγχειρήματα μας είναι συνεργατικές επιχειρηματικές μορφές που στοχεύουν ν’ αναιρέσουν στην πράξη τις ανισότητες στον διαμοιρασμό της παραγόμενης αξίας και στην λήψη των αποφάσεων και να καταργήσουν την εκμετάλευση και την ιεραρχία στην παραγωγική διαδικασία.

Σαν όραμα μας έχουμε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ο συνεργατισμός αποτελεί για εμάς αξιακό πλαίσιο. Επιδιώκουμε την αναδιοργάνωση της οικονομίας στην κατεύθυνση της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών στον αντίποδα της λογικής μεγιστοποίησης του κέρδους.

Β. Σκοποί

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός στην κατεύθυνση της δικαιότερης διανομής του παραγόμενου πλούτου.

Η ανάδειξη του συνεργατισμού ως τρόπου οργάνωσης της παραγωγής που δημιουργεί καλύτερες, δικαιότερες και κοινωνικά αποτελεσματικότερες συνθήκες εργασίας.

Η αλληλεγγύη, η αλληλουποστήριξη και η αλληλοενημέρωση μεταξύ των μελών ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα προκύτπουν.

Η προώθηση συνεργειών μεταξύ των μελών, στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της διεύρυνσης του πεδίου κάλυψης κοινωνικών αναγκών και παροχής υπηρεσιών και αγαθών που καλύπτονται από και στο εσωτερικό του χώρου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η διάδοση των αξιών και των πρακτικών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσα από την συλλογική μας δράση με πλαίσιο αναφοράς τις επτά Συνεταιριστικές Αρχές:

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.

2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στην λήψη αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται, επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη, συνήθως απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς: α) Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα οποία μέρος, τουλάχιστον, θα είναι αδιανέμητα, β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις  αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία.

5η Αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό – ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης- σχετικά με τα οφέλη της συνεργασίας.

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με την μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση, όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους.