Καταστατικό

O Συντονισμός Φορέων Κ.ΑΛ.Ο αποτελεί Ένωση Φορεών Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4430/2016. Eίναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη και χωρίς εμπορική ιδιότητα.Ο σκοπός της Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικός και αποβλέπει στην προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της καθώς και η ανάπτυξη των αρχών της Κ.ΑΛ.Ο. O ρόλος της είναι η ένωση και ο συντονισμός των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των Φορέων K.AΛ.Ο στην γεωγραφική περιοχή της Αττικής .

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο του Κατασταστικού που κατατέθηκε κατά την ίδρυσή του:

Στην Αθήνα, σήμερα Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, οι παρακάτω Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας :

 1. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Action Plus
 2. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ροκάνι
 3. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συνεργατική Διαφημιστική Πολιτιστική Birdland (Μπέρνλαντ)
 4. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων και δημιουργικής απασχόλησης CooCoo Creations
 5. CPD Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός, Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός
 6. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΕΥΠΑΛΙ
 7. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Το Βαγόνι
 8. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας Σύνπραξις Μαρκόπουλου – Πόρτο Ράφτη
 9. Ινστιτούτο Προώθησης Αγροτικής Παραγωγής & Σύγχρονων Τεχνικών Αγροτικών Εφαρμογών
 10. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Red Kitchen, 

Αποφασίζουν με το παρόν συμφωνητικό τη σύσταση Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η οποία θα αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο και θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4430/2016 και 1667/1986, όπως ισχύουν, με τους κατωτέρω καταστατικούς όρους και συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούν και συναποδέχονται και οι οποίοι έχουν ως εξής : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ — ΕΠΩΝΥΜΙΑ — ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την επωνυμία «Συντονισμός Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αθήνας» και τον διακριτικό τίτλο «Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), όπως ισχύει σήμερα.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Ένωση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη και χωρίς εμπορική ιδιότητα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Ένωσης ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής. Διοικητική περιφέρεια της Ένωσης ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση, η Ένωση μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3ο 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

1. Ο σκοπός της Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικός και αποβλέπει στην προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της καθώς και η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (στο εξής “ΚΑΛΟ”). 

2. Οι ειδικότεροι σκοποί της Ένωσης είναι οι εξής :

– Η διάχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

– Η διάδοση των αξιών και των πρακτικών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσα από την συλλογική δράση με πλαίσιο αναφοράς τις επτά (7) διεθνείς συνεταιριστικές αρχές της Σύστασης 193 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

– Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών φορέων ΚΑΛΟ.

– Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, συλλογικότητες, εγχειρήματα και φορείς γύρω από την ΚΑΛΟ.

– Η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού και εργαλείων για την δικτύωση, διαχείριση γνώσης, διάδοση και διάχυση γνώσεων και δραστηριοτήτων. 

– Η ηθική, κοινωνική, υλική, οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια των μελών της αλλά και κάθε ενδιαφερομένου σε ζητήματα γύρω από την ΚΑΛΟ.

– Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών δικτύωσης για όλα τα μέλη και τους Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας με γνώμονα την αλληλεγγύη μεταξύ των φορέων ΚΑΛΟ. 

– Η στήριξη και ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

– Η προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των φορέων ΚΑΛΟ με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

– Η συλλογική εκπροσώπηση των μελών της σε αρμόδια όργανα χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

– Η δικτύωση των μελών της με άλλους φορείς ΚΑΛΟ για την προαγωγή των σκοπών τους, την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων τους και την προώθηση θέσεων και προτάσεων πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς. 

– Η προώθηση συνεργειών μεταξύ των μελών-Φορέων της Ένωσης, καθώς και με άλλα δίκτυα και συνεταιρισμούς. 

– Η συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς, κρατικούς/κυβερνητικούς ή άλλους φορείς με σκοπό την προώθηση θέσεων και προτάσεων για την ΚΑΛΟ.

– Η υποστήριξη ίδρυσης νέων ή ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων ΚΑΛΟ.

– Η επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων ΚΑΛΟ.

3. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της Ένωσης είναι:

– Η ένωση και ο συντονισμός των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

– Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την προώθηση της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.

– Ο υποστηρικτικός ρόλος της Ένωσης στην διεκδίκηση και εξεύρεση πόρων και έργων (και μέσα από ενδεχόμενες συνέργειες) για τα μέλη – Φορείς ΚΑΛΟ.

– Η εκπροσώπηση και η ομοσπονδοποίηση φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους.

– Ο συντονισμός των ενεργειών των μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών καλών πρακτικών λειτουργίας.

4. Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση του σκοπού της η Ένωση δύναται, ενδεικτικά, να χρησιμοποιεί τα εξής μέσα : 

– Να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει και πωλεί κινητά και ακίνητα πράγματα κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

– Να ιδρύει, μισθώνει και να λειτουργεί γραφεία, λέσχες, αναγνωστήρια, εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, κέντρα επιμόρφωσης, κέντρα από κοινού εργασίας [co-working spaces] και πολυχώρους εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 

– Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

– Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.

– Να διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις πολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με τους σκοπούς της Ένωσης ή με τις γενικότερες ανάγκες της συλλογικότητας.

– Να οργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια για τα μέλη της Ένωσης ή/και τρίτους που σχετίζονται με τους σκοπούς της Ένωσης ή με τις γενικότερες ανάγκες της συλλογικότητας.

– Να εκμεταλλεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την επιδίωξη των σκοπών της, όπως ενδεικτικά να διατηρεί ιστότοπους και ιστολόγια και γενικώς να δραστηριοποιείται με κάθε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την προώθηση των σκοπών της.

– Να συνεργάζεται με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις με αντικείμενο, ενδεικτικά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας. 

– Να εντάσσεται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 

– Να προβαίνει σε ενέργειες για:

 • Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, επιστημονικών συγγραμμάτων, συλλογών νομοθεσίας και εκπαιδευτικού υλικού, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων που προάγουν την ΚΑΛΟ και τις δραστηριότητες την Ένωσης και των φορέων-μελών.
 • Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.
 • Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

– Να προβαίνει σε κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα για την προώθηση και διάδοση των σκοπών της.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Ένωση θα υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.

ΆΡΘΡΟ 4° 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της Ένωσης είναι είκοσι (20) ετών και άρχεται από την καταχώρησή της στο Βιβλίο Ενώσεων του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Η διάρκεια της Ένωσης δύναται να παρατείνεται με απόφαση της γενικής της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ — ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 5° 

ΜΕΛΗ

1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα, που έχουν την ιδιότητα του φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται στον νόμο, και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Οι αρχές και οι σκοποί τους, όπως εκτίθενται στο ισχύον καταστατικό τους συνάδουν και, σε κάθε περίπτωση, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης. 

β) Με την συμμετοχή τους επιθυμούν να ενισχύσουν τους σκοπούς της Ένωσης και να εργαστούν ενεργά για την προώθησή τους.

γ) Η απόφαση για την αίτηση εισδοχής στην Ένωση λαμβάνεται από την γενική τους συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος.

2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης. 

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης νομικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη ένωση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η οποία έχει τους ίδιους σκοπούς και εδρεύει στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, εκτός αν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εγγραφή τους με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Για την εγγραφή μέλους στην Ένωση, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα ΚΑΛΟ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Η αίτηση πρέπει να περιέχει : (α) τον ακριβή αριθμό των μελών του αιτούντος φορέα ΚΑΛΟ, όπως εμφανίζεται στα βιβλία του, (β) αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του αιτούντος φορέα ΚΑΛΟ, απ’ όπου προκύπτει η λήψη απόφασης για την αίτηση εγγραφής στην Ένωση με αυξημένη πλειοψηφία, εφόσον η λήψη τέτοιας απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία προβλέπεται από το καταστατικό του φορέα, (γ) πίνακα ονομαστικό των μελών της Διοίκησης του αιτούντος φορέα ΚΑΛΟ, και (δ) επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού του αιτούντος φορέα ΚΑΛΟ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ερευνά για το αν η σχετική αίτηση είναι πλήρης και αν καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του και, σε θετική περίπτωση, αποφασίζει να θέσει το ζήτημα της έγκρισης ή μη της εγγραφής αυτού ως μέλους στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

3. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών, που λαμβάνει χώρα μετά την σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα ΚΑΛΟ. Η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης αποκτάται από τον χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. 

4. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

5. Φορέας ΚΑΛΟ, που εγκρίνεται ως μέλος της Ένωσης, είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στην Ένωση τουλάχιστον ένα (1) έτος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποφασίσει την διαγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 7° 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους. Η αποχώρηση μέλους ισχύει μετά το τέλος του λογιστικού αυτού έτους. Μέλος, που αποχωρεί από την Ένωση, μπορεί να αιτηθεί την επανεγγραφή του μετά από ένα (1) έτος από την λήξη του λογιστικού έτους που αποχώρησε.

2. Μέλος της Ένωσης δύναται να διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή ή σε επανειλημμένη παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από τον Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το καταστατικό ή/και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα της Ένωσης ή/και δε συνάδει με τους σκοπούς της Ένωσης. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Ένωσης με το μέλος χωρίς το μέλος αυτό να έχει οποιαδήποτε αξίωση απέναντι στην Ένωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί ή άλλη. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης, να συνεργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης, να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει την Ένωση και να προστατεύουν με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της Ένωσης.

γ) Να δεσμεύονται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους ανεξάρτητα από τυχόν συμφωνία ή διαφωνία με αυτές.

δ) Να καταβάλλουν εγκαίρως και εμπροθέσμως τις τακτικές ή/και έκτακτες εισφορές τους καθώς και κάθε άλλου είδους οικονομικές οφειλές απέναντι στην Ένωση.

ε) Να στέλνουν τακτικά και έγκαιρα τυχόν ζητούμενες στατιστικές ή άλλης φύσεως πληροφορίες στην Ένωση. 

στ) Να απαντούν έγκαιρα στις εγκυκλίους και τα έγγραφα της Ένωσης.

2. Για τις υποχρεώσεις της Ένωσης ευθύνεται µόνο η Ένωση µε την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε την Ένωση για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των µελών της Ένωσης, τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται, να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία της Ένωσης, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό, το οποίο εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης. Η εν λόγω εισφορά ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε συγκεκριμένο ποσό ή σε εισφορά σε είδος. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει την σχετική εισφορά ως μηδενική, εφόσον η καθαρή θέση της Ένωσης σύμφωνα και με τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης είναι αρνητική.

4. Εφόσον λαμβάνεται σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών της Ένωσης. Στην εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται και το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού για κάθε μέλος της Ένωσης. Σε περίπτωση που η κάλυψη της ζημίας κατανέμεται ασυμμέτρως μεταξύ των μελών, τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να υπερψηφίζουν και τα μέλη, τα οποία επιβαρύνονται περισσότερο από την εν λόγω ασύμμετρη κατανομή. Σε περίπτωση που μέλος δεν θέλει ή αδυνατεί να καλύψει την αναλογία του, θα διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την διαδικασία του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, τα μέλη έχουν δικαίωμα :

– Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σε αυτές με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα οι αντιπρόσωποί τους να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου. 

– Να απολαμβάνουν με ίσους όρους τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ένωση σύμφωνα με τον σκοπό της.

– – Να απολαμβάνουν με ίσους όρους τα συλλογικά ωφέλη που προκύπτουν από την δραστηριότητα της Ένωσης. 

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων της Ένωσης.

3. Μέλη των μελών της Ένωσης μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε αυτήν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Ένωση.

4. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης από μέλη των μελών της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ αυτών και της Ένωσης οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 10° 

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Ένωσης αποτελούνται από:

– Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων καθώς και έσοδα από τακτικές ή/και έκτακτες εισφορές των μελών της. 

– Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της και την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων.

– Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έσοδα από άλλα προγράμματα.

– Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές ή χορηγίες καθώς και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος της Ένωσης εγγράφεται τουλάχιστον με μία συνεταιριστική μερίδα, που χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική και το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό Ευρώ (100 €).

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση της Ένωσης ή την εγγραφή τους αντιστοίχως. 

3. Η χαρακτηριζόμενη ως υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη της Ένωσης.

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι 100 ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

5. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση και απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος, η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο μέλος της Ένωσης. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής ή των προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων γίνεται υποχρεωτικά έναντι αντιτίμου ίσου με την αξία τους, απαγορευμένης οποιασδήποτε άντλησης κέρδους από τη σχετική συναλλαγή. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων περιέρχονται των διαδικασιών δημοσιότητας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 12° 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Ένωση και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

– Η τροποποίηση του καταστατικού. 

– Η συγχώνευση, η σύντμηση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της Ένωσης.

– Η έγκριση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και διαφόρων άλλων κανονισμών δεσμευτικών για τα μέλη, το προσωπικό και τους τρίτους συνεργάτες της Ένωσης. 

– Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της Ένωσης και κάθε ζήτημα, το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς της.

– Η συμμετοχή σε άλλες συνδικαλιστικές ή μη οργανώσεις, όπως σε τριτοβάθμιους συνεταιρισμούς ή άλλου είδους ενώσεις μεταξύ φορέων ΚΑΛΟ ή η αποχώρηση από αυτές.

– Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των απολογισμών και πλάνων δράσης της Ένωσης. 

– Η εκλογή, η επιβολή κυρώσεων καθώς και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων της Ένωσης σε τριτοβάθμιες οργανώσεις.

– Η ελεύθερη ανάκληση και παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε και χωρίς την ανάγκη συνδρομής ορισμένου λόγου καθώς και η διεξαγωγή εκλογών για την εκλογή νέου μέλους στη θέση του παυθέντος παλαιού. 

– Η έγκριση ή καταψήφιση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Η απόφαση για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή των μελών της Ενώσεως.

– Η απόφαση για τον προσδιορισμό της τακτικής εισφοράς των μελών.

– Η επιβολή ή μη εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. 

– Ο καθορισμός του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού των εργαζομένων της Ένωσης ή της αμοιβής όσων συμβάλλονται με την Ένωση με συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών. 

– Σε συντρέχουσα αρμοδιότητα με το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν Καταστατικό.

– Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανατίθεται στη Γενική Συνέλευση με το παρόν Καταστατικό. 

3. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση μέσω των εκπροσώπων τους. Κάθε μέλος γνωστοποιεί γραπτώς στην Ένωση τον εκπρόσωπό του στη Γενική της Συνέλευση. Μέχρι την αντικατάστασή του με νέα γραπτή γνωστοποίηση του μέλους προς την Ένωση, ο εν λόγω αντιπρόσωπος εκπροσωπεί νομίμως το μέλος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Η εκπροσώπηση μελών δια των προέδρων της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή των διαχειριστών ή διευθυνόντων συμβούλων αυτών είναι έγκυρη και νόμιμη δίχως την ως άνω γραπτή γνωστοποίηση. Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν να τηρούν τις διατυπώσεις της παρούσας παραγράφου κατά την εκπροσώπησή τους στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, αναγνωρίζουν δε κάθε πράξη εκπροσώπησης ως έγκυρη και δεσμευτική για αυτά, εφόσον οι εν λόγω διατυπώσεις έχουν τηρηθεί.

4. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις της Ένωσης με έναν αντιπρόσωπο και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

5. Η Ένωση εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός εργαζομένου της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο μισθό εργαζομένου της Ένωσης, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης αποφασίσουν διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης με σχετική απόφαση και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που απευθύνεται στα μέλη προ τουλάχιστον επτά (7) ημερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ επτά (7) ημερών, είτε µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της Ένωσης. 

3. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση αυτοβούλως τηρώντας τις ως άνω προθεσμίες πρόσκλησης των λοιπών μελών.

4. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία κάθε μέλος έχει δηλώσει ως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του στο Βιβλίο Μελών, όπως αυτή κάθε φορά γνωστοποιείται και ισχύει. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να διεξάγεται είτε με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των μελών είτε με συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και απομακρυσμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

5. Μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις τους για εισαγωγή θεμάτων ημερήσιας διάταξης που επιθυμούν να συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση, αιτιολογώντας κάθε φορά την αναγκαιότητα συζήτησής τους. Κατόπιν, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει και θα αποστέλλει στα μέλη τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως τελικώς διαμορφώθηκαν μετά και από τις προτάσεις των μελών.

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. 

2. Επί μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός επτά (7) ημερών, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των μελών της Ένωσης. Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος της Ένωσης που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. 

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 

3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος τριτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης, στην οποία συμμετέχει η Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται είτε με ανάταση του χεριού είτε με ηλεκτρονική επιστολή του εκπροσώπου κάθε μέλους, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων “δια βοής”.

2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, την παροχή εμπιστοσύνης, την απαλλαγή από ευθύνη, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων καθώς και θέματα που εμπλέκουν απόρρητα των μελών ή ζητήματα ιδιωτικότητας μελών των μελών, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων μελών. 

4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του σκοπού ή της έδρας της Ένωσης, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, την εφαρμογή τακτικών ή/και έκτακτων εισφορών για τις ανάγκες της Ένωσης, την μεταβολή της ευθύνης των μελών, την εγγραφή ή τον αποκλεισμό μέλους, την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας της Ένωσης, τη διάλυση ή την αναβίωση ή τη μετατροπή ή συγχώνευσή της και την ανάκληση ή αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 επί του συνόλου των μελών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4430/2016 και 1667/1986, όπως ισχύουν, ή στο Καταστατικό της Ένωσης, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από το 1/3 των μελών της Ένωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τη διοίκηση της Ένωσης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

4. Ως προς την απόφαση συγκρότησής του σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη αυτής πρέπει να τηρήσει τις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται κατά το τρίτο έτος από την εκλογή της προηγουμένης, με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην ίδια τη Γενική Συνέλευση. Για την υποβολή από μέλος υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μέλους αυτού καθώς και προσδιορισμός του υποψήφιου φυσικού προσώπου – μέλους αυτού.

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) μέλη. 

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κάποιου λόγου ανάκλησης. Σε περίπτωση ανάκλησης τη θέση του ανακληθέντος μέλους αναλαμβάνει το εκάστοτε πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. 9. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της Ένωσης, όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία και σε οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της περιουσίας φορέων ΚΑΛΟ.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους προβαίνουν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχει παραιτηθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, την εικοστή (20η) ημέρα μετά την παραίτηση και του τελευταίου συμβούλου στην έδρα της Ένωσης συγκαλείται χωρίς άλλη περαιτέρω διατύπωση γενική συνέλευση των μελών με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, για όλα τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή της και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης : 

– Αποφασίζει κάθε φορά για τις τρέχουσες συναλλαγές. 

– Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με τρίτα μέρη, ιδιώτες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. 

– Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές, πάσης φύσεως φορτωτικά έγγραφα και, γενικώς, οποιουδήποτε είδους αξιόγραφα.

– Εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο και εκπροσωπεί με οποιονδήποτε τρόπο την Ένωση για τη αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών, κληροδοτημάτων, χορηγιών, κάθε άλλου είδους χρηματοδοτήσεων και παραχωρήσεων της χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτα πρόσωπα, ιδιώτες ή δημόσιους φορείς. 

– Προσλαμβάνει προσωπικό και καταρτίζει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους με συνεργάτες της Ένωσης.

– Ιδρύει και μισθώνει την έδρα και τα γραφεία της Ένωσης.

– Προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία δικτύου οικονομικής συνεργασίας με άλλες Ενώσεις και κατόπιν έγκρισής της αποφασίζει την υπογραφή σχετικών συμβάσεων συνεργασίας.

– Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τις οποίες εξουσιοδοτείται από την Γενική Συνέλευση.

– Εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο και εκπροσωπεί με οποιονδήποτε τρόπο την Ένωση για τη συμμετοχή της σε εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράμματα τα οποία συνάδουν με τους σκοπούς της.

– Αποφασίζει την εκτέλεση οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού εξουσιοδοτεί παγίως ή επί του συγκεκριμένου οποιονδήποτε τρίτο για την εκτέλεση όλων των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της. 

– Αποφασίζει την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας και εκπροσωπεί με οποιονδήποτε τρόπο την Ένωση ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που ασκεί δημόσια εξουσία, όπως ενδεικτικά ενώπιον δικαστηρίων, εισαγγελιών, αστυνομικών αρχών, Ο.Τ.Α., ασφαλιστικών οργανισμών, ΤΠΔΑ, ΟΑΕΔ, οργανισμών κοινής ωφελείας, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, και εξουσιοδοτεί παγίως ή επί του συγκεκριμένου οποιοδήποτε μέλος του για την εκτέλεση όλων των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την αντιπροσώπευση της Ένωσης ενώπιον αυτών.

· Τηρεί με ευθύνη του όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία καθώς και όσα κρίνει αναγκαία για την λογιστική τάξη της Ένωσης.

– Διαχειρίζεται γενικώς τις υποθέσεις της Ένωσης, όπως αυτές αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση. 

– Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο καθήκον του ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση.

2. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες της τις σχέσεις απέναντι σε τρίτους καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και, σε περίπτωση κωλύματος οι αναπληρωτές του. Ο Πρόεδρος εκτελεί όλες τις αποφάσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί με ιδιωτικό έγγραφο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Ένωσης για οποιαδήποτε ενέργεια βρίσκεται εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.

3. Ο γραμματέας συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει η Ένωση, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον πρόεδρο. Ακόμη τηρεί το μητρώο των μελών της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας. Ο γραμματέας επίσης αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Ένωσης την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς αντιπροσώπευση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα μέλη των μελών ή και σε υπαλλήλους της Ένωσης.

6. Η θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. 

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα με αποστολή προ τριών (3) ημερών ηλεκτρονικού μηνύματος στα μέλη και συνέρχεται σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος του ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος του. 

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από τον Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται η αντιπροσώπευση ή αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο. Αποκλείεται επίσης η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτο μη μέλος.

3. Σύμβουλοι που απέχουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι (6) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά άμεσα το ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού, έχει ωστόσο το δικαίωμα προφορικής ή γραπτής υποβολής απόψεων. 

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσβάλλονται από το 1/3 των μελών της Ένωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του N.1667/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 25°

ΕΚΛΟΓΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εφόσον η Ένωση φτάσει τα είκοσι πέντε (25) μέλη απαιτείται η εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι πέντε δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία ήδη εκλεγμένου Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται τον πρόεδρο και δύο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. 

3. Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη, εντός τριών (3) μηνών πριν από τη λήξη της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου. 

4. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) μέλη.

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων της Ένωσης, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το Εποπτικό Συμβούλιο, αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της Ένωσης. 

6. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

– ΒΙΒΛΙΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Ένωσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών της Ένωσης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει τις οικονομικές καταστάσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

ΑΡΘΡΟ 28° 

ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ

1. Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπική και δεν διανέμει κέρδη. . Τυχόν πλεόνασμα σε λογιστική χρήση επανεπενδύεται στον σκοπό της Ένωσης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

2. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται από το αποθεματικό. Αν δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την εξεύρεση λύσεων αναφορικά με την κάλυψή της. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή ή μη έκτακτης εισφοράς στα μέλη της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Η Ένωση τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί : 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών της Ένωσης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, επωνυμία φορέα, ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ [αν υπάρχει], Α.Γε.Μ.Κ.Ο, έδρα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τίτλος και ον/μο νομίμου αντιπροσώπου, ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό του νομίμου αντιπροσώπου, 

β) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, 

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί το Βιβλίο Μητρώου Μελών καθώς και το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων τηρείται και φυλάσσεται υπό την ευθύνη του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Μητρώου Μελών, Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή του προς πάσα χρήση και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή ιδιώτη.

ΑΡΘΡΟ 30ο 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

1. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή του ο καθένας εξ αυτών ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται ξεχωριστά από τον καθέναν από αυτούς δύναται να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Ένωσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών καθώς και σε κάθε τραπεζική εργασία οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα.

2. Τα έσοδα της Ένωσης κατατίθενται με ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς, των οποίων η Ένωση είναι δικαιούχος. 

3. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή του ο καθένας εξ αυτών ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται ξεχωριστά από τον καθέναν από αυτούς δικαιούται να κάνει αναλήψεις ή να εκτελεί πληρωμές μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Ένωσης μέχρι το ποσό των 300 Ευρώ ανά ημέρα ή το ποσό των 1.000 Ευρώ ανά εβδομάδα. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης μέχρι του πενταπλασίου ή του υποπενταπλασίου. Συναλλαγές της Ένωσης μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής διεξάγονται χωρίς όριο ποσού.

4. Η ανάληψη των καταθέσεων της Ένωσης διενεργείται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή του καθενός εξ αυτών ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται ξεχωριστά από τον καθέναν από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31° 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση διαλύεται:

α) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος.

γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

2. Η διάλυση της Ένωσης καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 32° 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.. Την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Ένωσης ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο. 

2. Η Ένωση λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται εκκαθαριστής μετά τη θέση της Ένωσης σε εκκαθάριση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει άλλο φυσικό πρόσωπο ως εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει μόνο παθητικό, ο εκκαθαριστής προβαίνει στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί. Αν απομένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. 

3. Οι αποφάσεις του εκκαθαριστή προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία. 

4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο.

5. Αν η Ένωση κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

6. Αν η Ένωση λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Ένωση δεν λύθηκε ποτέ. 

7. Αν η Ένωση λύθηκε επειδή τα μέλη της μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων μελών από τη γενική συνέλευση. 

8. Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Ένωσης και καταχωρίζεται στο Μητρώο. 

9. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διανομής του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο 

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν. 4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την παρούσα διορίζεται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους :

 1. Πρόεδρος
 2. Αντιπρόεδρος
 3. Γραμματέας
 4. Ταμίας
 5. Σύμβουλος
 6. Αναπληρωματικό Μέλος
 7. Αναπληρωματικό Μέλος

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής της Ένωσης στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.