paperspapers

Προτάσεις για την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο

Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «Συντονισμός Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αθήνας» 

Προς Υπουργό Εργασίας κ. Ε.Αχτσιόγλου …………………….. 

ΘΕΜΑ: Προώθηση της ΚΑΛΟ – προτάσεις προς συζήτηση 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ «Συντονισμός Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αθήνας» απαρτίζεται από φορείς ΚΑΛΟ με οικονομική δραστηριότητα τουλάχιστον δύο ετών ο καθένας μας, γεγονός που μας έχει επιτρέψει να διαμορφώσουμε μία ‘επί το έργο’ αντίληψη για θέματα που χρήζουν συζήτησης και βελτίωσης. 

Το πλαίσιο της τοποθέτησής μας για τα θέματα της ΚΑΛΟ, ακολουθεί μία πραγματιστική αντίληψη με στόχο την επίλυση ουσιωδών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στη καθημερινότητά μας, και όχι κριτική επί του ιδεολογικού πλαισίου ή του ιδεατού της ΚΑΛΟ, για τα οποία επίσης έχουμε άποψη. 

Με στόχο λοιπόν την προώθηση του θεσμού της ΚΑΛΟ, και με δεδομένο ότι η πορεία εξέλιξής της και αποδοχής από την κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα, παρακαλούμε βρείτε παρακάτω τα κυριότερα θέματα που συγκεντρώθηκαν με από τη βάση και θεωρούμε ότι εκφράζουν την πλειονότητα των φορέων ΚΑΛΟ της χώρας. 

Στο πλαίσιο της επικείμενης συνάντησής μας ελπίζουμε να βρεθεί κοινός τόπος συναντίληψης και συνεργασίας. 

Α) Τροποποίηση του Ν. 4430/16 

Α.1. Άρθρο 3, παρ. 4: Ποσόστωση μισθοδοτικής δαπάνης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 

Να καταργηθεί η ποσόστωση μισθοδοτικής δαπάνης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, διότι αποκλείονται από τους φορείς ΚΑΛΟ τα εγχειρήματα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου και όσοι δουλεύουν με πολύ χαμηλό ποσοστό κέρδους ως μέρος του κοινωνικού τους αντίκτυπου. 

Για τα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ (όχι εξωτερικούς συνεργάτες) το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών να θεωρηθεί μισθολογική δαπάνη, για τις περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας για συγκεκριμένο έργο. 

Α.2. Άρθρο 3, παρ. 1, εδάφιο δ / δδ: Σύστημα σύγκλισης αμοιβών για όλους τους φορείς ΚΑΛΟ. 

Εκ παραδρομής αναφέρεται η υποχρέωση σύγκλισης αμοιβής εργασίας στους λοιπούς φορείς (μη μονοπρόσωπα νομικά πρόσωπα) μόνο και όχι και στο σύνολο των φορέων που αυτοδίκαια είναι φορείς ΚΑΛΟ. 

Α.3. Ποσόστωση εργαζομένων μη μελών σε ΚΟΙΝΣΕΠ και Συνεταιρισμούς Εργαζομένων 

Η ισχύουσα ποσόστωση για εργαζόμενους μη μέλη, σε σχέση με τα εργαζόμενα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι 50% εποχιακά ή περιστασιακά, δεν μπορεί να καλύψει αρκετές περιπτώσεις ειδικά στον πολιτιστικό τομέα (χαρακτηριστική περίπτωση όταν σε παραγωγή θεατρικής παράστασης πρέπει να προσληφθούν οι ηθοποιοί για όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της παράστασης). Ζητούμε να υπάρξει ευελιξία και εύκολη διαδικασία εξαίρεσης κατά περίπτωση. 

Β: Ενίσχυση του θεσμού της ΚΑΛΟ – προτεινόμενες ενέργειες 

Τα παρακάτω αναφερόμενα, αποτελούν προτάσεις μας απαραίτητες για την ενίσχυση του θεσμού της ΚΑΛΟ, την άρση εμποδίων που αντιμετωπίζουμε στην εξυπηρέτησή μας από δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ. 

• Επικοινωνιακή εκστρατεία του Υπουργείου Εργασίας για τη συντονισμένη ενημέρωση των υπηρεσιών του δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των τραπεζών σχετικά με τους φορείς ΚΑΛΟ και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους. 

• Νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. 

• Ίδρυση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι την ίδρυση του Ταμείου, θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός με το ίδιο όνομα, με ΚΥΑ που θα ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες (Άρθρο 10, παρ. 5). Εκτός από την απόφαση ίδρυσης του Ταμείου, απαιτείται ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου (Άρθρο 10, παρ. 4). 

• Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του Μητρώου ΚΑΛΟ – ταχύτερη εξυπηρέτηση. 

Για παράδειγμα αναφέρεται ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αιτήματα που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης, π.χ. έκδοση πιστοποιητικού μη λύσης, είναι οι τρεις εβδομάδες κατ’ ελάχιστον. 

• Επιτάχυνση της έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για τα αντικειμενικά κριτήρια και τη διαφανή διαδικασία με τα οποία θα γίνεται η παραχώρηση χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων και θα καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα (Άρθρο 5, παρ.3) 

• Ανακοίνωση και τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση μέτρων στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ και δέσμευση για την εφαρμογή τους. 

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που ακόμα παραμένει δυσχερές, και με ανύπαρκτο το τραπεζικό σύστημα ως μοχλό στήριξης της επιχειρηματικότητας, ο κόσμος της ΚΑΛΟ αναμένει εδώ και καιρό την υλοποίηση των διαφόρων εξαγγελιών που έχουν γίνει για προγράμματα ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο αντεπιχείρημα ότι οι φορείς ΚΑΛΟ εντάσσονται σε όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έχουμε καταγράψει σημεία των προσκλήσεων για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης που επί της ουσίας αποτρέπουν τους φορείς ΚΑΛΟ από την συμμετοχή τους. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα εντάσσονται μόνο όσοι ‘ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας’, γεγονός που αποκλείει όλα τα μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Γ: Κείμενο διαβούλευσης για την επικείμενη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» 

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή του παρόντος σημειώματος, η προσέγγισή μας στη εδώ περίπτωση είναι πραγματιστική, με στόχο να αρθούν εμπόδια στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στο ίδιο πνεύμα είναι και οι παρατηρήσεις μας επί του κειμένου της διαβούλευσης για τα Κέντρα Στήριξης. 

Επί της αρχής θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της χρηματοδότησης των Κέντρων Στήριξης βασίζεται σε μια ιδιαίτερα προβληματική προσέγγιση, επειδή όμως οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο τομέα της ΚΑΛΟ εξελίσσονται με εξαιρετικά αργό ρυθμό, αποφασίζουμε να μην δυναμιτίσουμε αυτή τη προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας αλλά τουλάχιστον να επισημάνουμε κάποια θέματα που είναι σημαντικά, όσον αφορά προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας: 

Περί ισογείου γραφείου με διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το θέμα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που θα προσφέρουν τα Κέντρα Στήριξης. Κατά την αντίληψή μας, η τεχνολογία έχει δώσει από ετών λύση με τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω υπολογιστή. 

Αυτό, συνδυασμένο με την απαίτηση για εγκατάσταση του Κέντρου Στήριξης σε ισόγειο δημιουργεί ασφυκτική συνθήκη για τους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρόσκληση για τους εξής λόγους: 

• ειδικά στα αστικά κέντρα οι τιμές των ισογείων καταστημάτων είναι ιδιαίτερα υψηλές, έναντι των γραφείων σε όροφο 

• οι μισθώσεις επαγγελματικών χώρων έχουν διάρκεια ελάχιστη 3 ετών, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει 18 μήνες. Η μίσθωση επομένως καταστήματος δημιουργεί σοβαρή οικονομική επιβάρυνση 

• η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας απαιτεί δαπάνη που υπερβαίνει κατά πολύ τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα (1.500,00 ευρώ). 

Στελέχωση Κέντρων Στήριξης 

Η περιγραφή του προφίλ των ατόμων που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Στήριξης θεωρούμε ότι είναι προβληματική και μπορεί να οδηγήσει σε Κέντρα Στήριξης που δεν μπορούν να επιτελέσουν το σκοπό τους

Για παράδειγμα, 

• στην περίπτωση του στελέχους «πτυχιούχος οικονομικών επιστημών» απαιτείται «2ετή συναφής επαγγελματική εμπειρία» χωρίς να διευκρινίζεται αν η εμπειρία αυτή αναφέρεται στο αντικείμενο των οικονομικών επιστημών ή σε ζητήματα ΚΑΛΟ. 

• ο περιορισμός των πέντε ετών εντός των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται η μονοετής προϋπηρεσία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, για το δεύτερο στέλεχος, είναι περιοριστικός και πιθανή πηγή αποκλεισμών. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή για τουλάχιστον 2 έτη σε φορέα ΚΑΛΟ με όλη την επιχειρηματική, διαχειριστική και διοικητική εμπειρία που συνεπάγεται, η συμμετοχή σε ενώσεις και δικτυώσεις φορέων, η συμμετοχή σε συνέδρια και έρευνες για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία τεκμηριώνουν μια αντίστοιχη εμπειρία ίσως και ισχυρότερη από μια γενική προϋπηρεσία εντός πενταετίας ως συμβούλου επιχειρήσεων. 

Για την Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ «Συντονισμός Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αθήνας» 

Η πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. 

Άννα Κονιωτάκη 

E-mail επικοινωνίας: [email protected]